Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty ongelma on todellinen. Etäkaupan kuluttajansuojaan liittyviä ongelmia tulee selvittää myös niiden tilanteiden osalta, joissa ostaja ja myyjä ovat eri maissa. Selvitystyössä tulee arvioida, miltä osin ongelmia voidaan ratkaista kansallisella lainsäädännöllä ja miltä osin tarvitaan muita toimenpiteitä.


Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty ongelma on todellinen ja yhtyy tavoitteeseen edistää kuluttajansuojan parantamista selvittämällä mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet, mukaan lukien konkurssilainsäädännön, tavoitteena kuluttajansuojan yhdenmukaistaminen maksu- ja kauppatavasta riippumatta.

Puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta edistämään yhdenmukaista kuluttajansuojaa kuluvalla vaalikaudella ja seuraavassa hallitusohjelmassa.

Anttilan konkurssi mittavine irtisanomisineen osoitti myös tarpeen parantaa irtisanottujen työntekijöiden muutosturvaa mm. niin, että muutosturva ja äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet soveltuvat myös Anttilan konkurssin tapaisiin tilanteisiin.

Aloitteessa ehdotetaan lainsäädännön kehittämistä siten, että konkurssitapauksissa kuluttaja olisi oikeutettu kauppahinnan palautukseen, jos kauppasummaa ei pystytä kohdentamaan kaupan varastossa valittuihin tuotteisiin.

Sosialidemokraattisen kuluttajapolitiikan linjana on ollut kaupankäynnissä pääsääntöisesti heikomman osapuolen eli kuluttajan oikeuksien suojelu. Sosialidemokraateille tärkeää on aina myös ollut kuluttajien välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Aloitteen tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaa etenkin etämyynnissä, jossa kauppa muodostuu internetin, posti- tai puhelinmyynnissä. Kuluttajansuoja jää vaillinaiseksi etenkin tilanteissa, joissa kuluttaja on tilannut ja maksanut tuotteen omalta tililtään. Aloitteessa ehdotetaan, että konkurssilainsäädäntöä tulisi muuttaa esimerkiksi niin, että kuluttajan suorittama kauppahinta palautetaan, jos kauppasummaa ei ole ehditty tai pystytä kohdentamaan kaupan varastossa valittuihin tuotteisiin.

Aloite on ajankohtainen ja tärkeä, sillä verkkokaupan merkitys kasvaa jatkuvasti kasvamassa. Verkkokaupan konkurssitilanteessa kuluttajat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä mitä maksutapaa he ovat käyttäneet, kuten tuore Anttilan konkurssi on osoittanut. Ongelmat kohdistuvat erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin kuluttajiin, joilla ei esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän vuoksi ole mahdollisuutta luottokortin saamiseen.

24 Kuluttajasuojan kehittäminen etäkaupassa

Tikkurilan Työväenyhdistys ry

Yhteiskunnassa erilaiset etämyyntimuodot lisääntyvät. Ostaja ja myyjä eivät kohtaa samassa tilassa, vaan kauppa muodostuu esimerkiksi internetistä tilaamalla, verkkokaupassa, postimyynnissä, sähköpostitse tai puhelimella.

Etämyynnissä kuluttajansuoja on normaalia kaupankäyntiä huonompi, riippuen siitä, kuinka kauppasumma suoritetaan. Postiennakolla tilatun tuotteen kuluttaja saa heti maksun suoritettuaan. Kun maksat ostoksesi ennakkoon luottokortilla, voit vaatia luottokorttiyhtiöltä rahoja saamattomista tavaroista takaisin. Luottokorttiyhtiö on silloin konkurssiin menneen myyjän osapuoli.

Sen sijaan kuluttajansuoja jää ohueksi, jos on tilannut ja maksanut ostoksensa ennakkoon omalta tililtään ja yritys menee konkurssiin. Tällöin kuluttaja joutuu valvomaan saataviaan konkurssimenettelyssä (jos maksettua tuotetta ei ole liikkeen varastossa eroteltu ostajalle kuuluvaksi).

Käytännössä tuotteen ostajan on otettava yhteyttä pesänhoitajaan, joka laatii pesäluettelon. Tuomioistuin päättää tämän jälkeen, raukeaako konkurssi varojen puutteeseen vai jatkuuko se. Jos konkurssi jatkuu, määrätään valvontapäivä, jolloin kuluttajat voivat valvoa saataviaan   konkurssissa. Saatavia pitää vaatia pesänhoitajalta kirjallisesti valvontakirjelmällä, jossa eritellään saatavat ja niiden perusteet.

Nykyinen lainsäädäntö lähtee siitä, että maksettu kauppasumma on kuin annettua lainaa kuluttajalta kaupalle niin kauan, kunnes kaupan varastossa kyseinen summa kohdennetaan valittuun tuotteeseen.

Konkurssilainsäädäntöä tulisi muuttaa esimerkiksi niin, että kuluttajan suorittama kauppahinta palautetaan, jos kauppasummaa ei ole ehditty tai pystytä kohdentamaan kaupan varastossa valittuihin tuotteisiin. On kohtuutonta edellyttää ja ei ole tarkoituksenmukaista, että tavalliset ihmiset osaisivat tai kykenisivät valvomaan muutamien kymppien tai satojenkin eurojen saataviaan konkurssimenettelyn kautta.

Tikkurilan Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen selvittämään säädösmuutokset, joilla suorassa verkkokaupassa kuluttajansuojaa suorassa verkkokaupassa voidaan parantaa ja samalla velvoittaa puoluehallituksen edistämään tavoitetta kuluvalla vaalikaudella ja viimeistään seuraavassa hallitusohjelmassa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 52

Uusimaa pk-ryhmä
Uusimaa

Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty ongelma on todellinen. Etäkaupan kuluttajansuojaan liittyviä ongelmia tulee selvittää myös niiden tilanteiden osalta, joissa ostaja ja myyjä ovat eri maissa. Selvitystyössä tulee arvioida, miltä osin ongelmia voidaan ratkaista kansallisella lainsäädännöllä ja miltä osin tarvitaan muita toimenpiteitä.

Helsinki pk-ryhmä
Helsinki

Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty ongelma on todellinen ja yhtyy tavoitteeseen edistää kuluttajansuojan parantamista selvittämällä mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet, mukaan lukien konkurssilainsäädännön, tavoitteena kuluttajansuojan yhdenmukaistaminen maksu- ja kauppatavasta riippumatta.

Puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta edistämään maksu- ja kauppatavasta riippumatonta kuluttajansuojaa kuluvalla vaalikaudella ja seuraavassa hallitusohjelmassa.

 • Helmikuu 2020

  Kuluttajan oikeuksia konkurssitilanteessa on selvitetty.

   

  Konkurssipesään kuuluu pääsäännön mukaan omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa ja jonka velallinen saa ennen konkurssin päättymistä. Se, millä edellytyksillä omaisuus kuuluu velalliselle, määräytyy aineellisen siviilioikeuden perusteella. Jos ostaja on tilannut esineen etämyyntinä esimerkiksi verkkokaupasta ja verkkokauppa asetetaan konkurssiin, ostajan asema konkurssissa riippuu siitä, voidaanko esine erottaa velallisyrityksen omaisuudesta. Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu sen selvittäminen, mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu ja miltä osin velallisen hallussa on sivullisen omaisuutta, joka on luovutettava hänelle. Erotettavuutta koskevat säännökset ovat yleisen siviilioikeuden ja esineoikeuden mukaisia.

   

  Konkurssissa pyritään velkojien yhdenvertaiseen kohteluun. Jos konkurssissa varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, velkojilla on yhtäläinen oikeus saada maksu konkurssipesän varoista saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa. Yhtäläisestä maksunsaantioikeudesta on tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia, kuten panttioikeuden tuottama etuoikeus sekä tiettyjen saatavien viimesijaisuus. Kuluttajan suorittaman kauppahinnan palauttaminen kuluttajalle verkkokaupan konkurssitilanteessa tarkoittaisi poikkeamista yhtäläisestä maksunsaantioikeudesta. Velkojien yhtäläinen maksunsaantioikeus on maksukyvyttömyyslainsäädännön kulmakivi.

   

  Kuluttajavelkojien asemaa konkurssimenettelyssä on viimeksi selvitetty heinäkuussa 2019 voimaan tulleiden konkurssilain muutosten valmistelun yhteydessä. Lakiin lisättiin tällöin säännös, joka velvoittaa pesänhoitajan ottamaan saatavat jakoluetteloehdotuksessa huomioon ilman velkojan tekemää valvontaa, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia, joiden määrästä ja perusteesta ei ole epäselvyyttä. Pesänhoitajan on hyvissä ajoin ennen valvonnan määräpäivää tiedotettava velkojalle asiasta. Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi esimerkiksi verkkokauppojen ja muiden sellaisten yritysten konkursseissa, joiden toimintaan liittyy tyypillisesti suuri määrä velkojia. Säännöksen tavoitteena on parantaa erityisesti kuluttajavelkojien asemaa. Konkurssilakiin on juuri toteutettu kuluttajavelkojien asemaa parantavia muutoksia, joiden vaikutuksia nyt seurataan.

   

  Luottokorttiostajan suoja perustuu kuluttajansuojalakiin eikä konkurssilainsäädäntöön. Kuluttajansuojalaissa annetaan kuluttajalle luotonantajaa kohtaan samat oikeudet saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus kuin hänellä olisi myyjää kohtaan.